Important – Ordonanța de urgență nr. 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 ianuarie 2020

Luând în considerare Decizia Curții Constituționale nr. 387/2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,

ținând cont de prevederile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 93/2019, ce permit salariatei să opteze în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, până la împlinirea vârstei de 65 de ani de către aceasta,

având în vedere faptul că statutul personalului didactic este reglementat de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, lege specială în raport cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ținând cont de necesitatea unei reglementări exprese privind posibilitatea femeilor din rândul personalului didactic de a continua raporturile de muncă în condiții identice cu bărbații, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani,

pentru prevenirea oricăror dificultăți în aplicare, dar și pentru a asigura o egalitate de tratament între femei și bărbați cu privire la înțelesul sintagmei „vârsta standard de pensionare” și aplicarea efectivă a Deciziei Curții Constituționale nr. 387/2018,

luând în considerare necesitatea ca menținerea ca titular în funcția didactică sau reîncadrarea în funcția de personal didactic să fie corelate și cu opțiunea continuării executării contractului de muncă până la împlinirea de către femei a vârstei de 65 de ani,

dispozițiile art. 284 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, reglementează norme specifice aplicabile personalului didactic din învățământul preuniversitar și derogări de la dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, coroborând cele de mai sus cu dispozițiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se impune unitatea de reglementare în materia pensionării personalului didactic în cadrul aceluiași act normativ.

Urgența adoptării prezentului act normativ se impune și din perspectiva faptului că în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019:

 începând cu data de 22 ianuarie 2020 debutează etapa încadrării unităților de învățământ cu personal didactic titular, ceea ce presupune stabilirea personalului didactic titular care își poate continua activitatea și în anul școlar 2020-2021;

 în perioada ianuarie-februarie 2020 se analizează cererile de menținere în activitate a personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar, ca titular, în funcția didactică, până la trei ani peste vârsta de pensionare, ceea ce presupune stabilirea clară, fără echivoc, a personalului didactic titular care trebuie pensionat, respectiv a personalului didactic titular care își poate continua activitatea în baza prevederilor art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 în perioada aprilie-mai 2020 se derulează etapa privind reîncadrarea personalului didactic care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar și a fost pensionat și care nu a depășit cu mai mult de 3 ani vârsta de pensionare, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, conform prevederilor art. 284 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în situația neadoptării în regim de urgență a prezentei ordonanțe de urgență, personalul didactic de predare de gen feminin nu ar putea exercita, în mod clar și lipsit de echivoc, drepturile subiective legitime recunoscute ca atare de Curtea Constituțională a României, iar Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de autoritate de stat cu atribuții în domeniu, ar fi în imposibilitatea obiectivă de a asigura premisele personalului care intră sub incidența Deciziei Curții Constituționale nr. 387/2018 de a beneficia de dreptul de a rămâne în activitate sau de a fi menținut în activitate ca titular peste vârsta de pensionare, respectiv dreptul de a fi reîncadrat în funcția de personal didactic, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, similar cu personalul didactic de gen masculin. Pe de altă parte, faptul că personalului didactic de predare de gen feminin care nu și-ar putea continua activitatea didactică ar trebui înlocuit, ar genera dificultăți suplimentare în procesul de încadrare a unităților de învățământ cu personal didactic calificat.

Lipsa unei astfel de intervenții legislative este de natură să genereze, pe de o parte, situații discriminatorii pentru personalul didactic de gen feminin și, pe de altă parte, o aplicare neunitară a dispozițiilor legale, aspecte ce constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. –

După alineatul (1) al articolului 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduc patru noi alineate, alineatele (11) – (14), cu următorul cuprins:”

(11) În termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul didactic poate opta pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege pentru bărbați, respectiv vârsta de 65 de ani. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita acest drept.

(12) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (11) se face în scris, prin cerere adresată consiliului de administrație al unității de învățământ și depusă la secretariatul acesteia.

(13) Personalul didactic care a optat pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condițiile alin. (11) beneficiază de toate drepturile personalului didactic.

(14) Personalului didactic care a optat pentru executarea contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condițiile alin. (11) i se aplică, în mod corespunzător prevederile alin. (6)-(8).”

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan
Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru

București, 16 ianuarie 2020.

Nr. 3.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *