Anunț – în atenţia personalului didactic de predare care solicită completarea normei didactice la nivel judeţean pentru anul şcolar 2020-2021

DEPUNEREA DOSARELE CANDIDAȚILOR

Programul înregistrării dosarelor la ISJ Vrancea:

  • luni, 24.02.2020, între orele 09.00-16.00;
  • marți, 25.02.2020, între orele 09,00 -16.00.

Personalul didactic de predare care are norma didactică incompletă pentru anul şcolar 2020-2021, a cărui completare de normă nu a fost soluţionată la nivelul unităţii de învățământ sau a consorţiului școlar, sau care solicită completarea normei pe perioadă nedeterminată, întocmeşte dosarul pe baza cererii tip (Anexa nr. 14 la Metodologie) şi îl înregistrează la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, în perioada: 24-25 februarie 2020.

Se anexează la dosar fișa de evaluare a activității cu punctajul rezultat prin autoevaluare, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 la Metodologie.

ŞEDINŢA DE REPARTIZARE

  • Miercuri, 4 martie 2020, ora 9,00 (toate specialităţile) – şedinţă de repartizare pentru soluţionarea cererilor de completare a normei didactice, pe catedre vacante/rezervate incomplete, conform prevederilor art. 33, alin. (5).
  • Şedinţa este organizată la nivel judeţean, în următoarea ordine:

A) cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuităţii;

B) cadrele didactice debutante, prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. a) şi alin. (6), cu norma incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor;

C) cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe perioadă determinată, cu ore vacante/rezervate existente la altă/alte unitate/unităţi de învăţământ, în specialitate, la disciplina/disciplinele înscrise în decizia de repartizare.

Loc de desfăşurare: Sala de şedinţe a ISJ Vrancea

INSPECŢIILE SPECIALE LA CLASĂ ȘI PROBELE PRACTICE

  • 25 februarie – 3 martie 2020 – organizarea inspecţiilor speciale la clasă, a probelor practice sau a probelor orale pentru ocuparea fracţiunilor de normă care necesită susţinerea acestor probe.
  • Aceste probe sunt obligatorii numai în situaţia în care un titular solicită completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată cu ore într-o altă specialitate dobândită prin studii finalizate, diferită de cea înscrisă în actul de titularizare.

SOLUŢIONAREA CERERILOR DE COMPLETARE A NORMEI DIDACTICE

Soluţionarea cererilor, în şedinţa de repartizare, se realizează conform art. 33 din Metodologie, pe discipline, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete şi, în mod excepţional, când acestea s-au epuizat, pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete, după cum urmează:

a) cu ore în specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile Metodologiei şi prevederile Centralizatorului;

b) cu alte ore, la discipline din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

c) cu alte ore, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

d) cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

În mediul rural, completarea normei didactice, se poate realiza pe durata unui an școlar ori pe durată nedeterminată, numai pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul acestora, fapt consemnat în decizia de repartizare pentru completarea normei didactice.

În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să-și completeze norma didactică cu ore în unitățile de învățământ în care au funcţionat prin completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani școlari, dacă orele respective sunt vacante și se certifică viabilitatea acestora pentru o durată de cel puţin 2 (doi) ani şcolari.

Candidaţii se prezintă în şedinţa de repartizare pentru completarea normei didactice şi precizează în faţa comisiei judeţene de mobilitate codurile posturilor didactice (fracţiunile de normă) pentru care optează, coduri extrase din lista publicată.

Candidaţii se legitimează cu cartea de identitate. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, comisia îi atribuie din oficiu fracţiunea de normă necesară, din lista afişată, conform punctajului.

Personalului didactic de predare repartizat pentru completarea normei didactice i se revocă decizia de completare de normă, în situaţia în care, până la data începerii cursurilor, se constată că i se poate asigura normă întreagă conform actului de numire/transfer/repartizare în învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ având obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia de revocare a completării de normă didactică, emisă de inspectoratul şcolar.