Titularizare 2024

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi lista posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice (CORECTAT)

Graficul privind susținerea probelor practice/orale și ale inspecțiilor speciale la clasă (CORECTAT)

Grafic – programul din perioada 9-22 mai 2024 pentru validarea dosarelor depuse  

Grafic – programul pentru  depunerea dosarelor în perioada 8-17 mai 2024

Precizări privind depunerea dosarelor în perioada 8-17 mai 2024

Anexa 1-lista disciplinelor pentru TITULARIZARE corelată cu OM-programe

Adeverință -model adeverință cu statutul postului pentru candidații angajați pe durata viabilității postului și care se în scris la concursul național în vederea titularizării

Anunț– adeverință medicală eliberată de  medic/cabinet medicina muncii

Anunț privind eliberarea cazierului și a certificatului de integritate

Anunț privind dovada de vechime în invățământ

Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2024

Programe valabile pentru concursul național de titularizare 2024

Extras – calendarul concursului național de titularizare 2024

Extras metodologie – consurs titularizare 2024

Extras metodologie – specializări care nu necesită atestat de învățământ special pentru ocuparea posturilor din învățământul special

Extras metodologie –  modul psihopedagogic

Extras metodologie – avize, atestate necesare

Anexele 4-12 – probe practice/ probe orale/ inspecții la clasă

Declarație pe propria răspundere 

Consimțământ pentru cazier și certificat de integritate

Extras metodologie – calculul mediei de departajare

Cerere – concurs național 2024

Fișa de înscriere la concursul național de titularizare/repartizare în baza notelor/continuitate/detașare , 8-17 mai 2024

Cerere – utilizare note de la inspecțiile pentru definitivat, sesiunea 2024

Cerere – solicitare repartizare pentru cei care participă și în alt județ